REGULAMIN SERWISU

www. annatomica.com  

 • Postanowienia ogólne
 1. [Regulamin] Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.annatomica.com (dalej: „Serwis”), warunki świadczenia drogą elektroniczną usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Usługi”) oraz zasady zawierania na odległość umów dotyczących pakietów treningowych, lub treningów indywidualnych do których dostęp można kupić za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Pakiety Treningowe”).
  1. [Zapoznanie się] Każda osoba przed skorzystaniem z Serwisu powinna zapoznać się z Regulaminem.
  1. [Ustawa] W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
  1. [Trenerka/ Właścicielka] Właścicielką trenerką i administratorem Serwisu jest Anna Tomica prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Tomica Coaching Anna Tomica ul. Bielska, nr 2, lok. 2, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482621475M REGON: 365591805 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego dla spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (na dzień sporządzenia Regulaminu – przez Ministra Rozwoju), adres e-mail do kontaktu: anna@tomicacoaching.pl, tel.: 531174918 czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 15:00  .
  1. [Użytkownik] Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, w tym klienci, o których mowa w ustępie poniżej lub osoby działające w imieniu klientów niebędących osobami fizycznymi.
  1. [Klient] Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawiera z Właścicielką na odległość umowę o dostęp do Pakietów Treningowych i treści dostępnych dla podopiecznych Trenerki. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletnich) umowę o dostęp do Pakietów Treningowych i treści dostępnych dla podopiecznych Trenerki zawiera ich przedstawiciel ustawowy. W przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu takich Klientów, z chwilą rejestracji w Serwisie oświadczają, że są upoważnieni do działania w imieniu takich Klientów i odpowiadają w tym zakresie wobec Właścicielki. 
  1. [Polityka Prywatności] Zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług świadczonych w jego ramach, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL:   (dalej: „Polityka Prywatności”).
  1. [Zakaz] Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest w ramach korzystania z Serwisu podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, jak również dostarczanie treści bezprawnych w ramach Serwisu. Treściami bezprawnymi są w szczególności treści naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje lub dobra osobiste Właścicielki oraz osób trzecich.
  1. [Wymagania techniczne] Korzystanie z Serwisu wymaga:
   1. komputera osobistego lub urządzenia mobilnego takiego jak tablet lub smartfon;
   1. prawidłowo skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej;
   1. dostępu do sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może powodować naliczanie kosztów przez dostawcę sieci Internet. Są to koszty niezwiązane z korzystaniem z Usług i nie są pobierane przez Właścicielkę;
   1. do dokonania zakupu dostępu do Pakietów Treningowych i dostępu do dyktowanych dla podopiecznych Trenerki niezbędne jest także posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w aplikacji Training Peaks. Dla niektórych rodzajów Pakietów Treningowych wymagane jest konto Premium w Training Peaks.
  1. [Możliwe zagrożenia] Korzystanie z Serwisu oraz Usług nie jest związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika innymi, niż zwykłe zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Serwisu w celu nielegalnego pozyskania informacji, w tym danych osobowych.
  1. [Zapobieganie] W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zaleca się, aby Użytkownicy korzystali z oprogramowania chroniącego przed tymi zagrożeniami, w postaci programów antywirusowych i podobnych. Właścicielka stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu i ich ochroną przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich, w szczególności poprzez szyfrowanie danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu.
  1. [Konserwacja] Właścicielka nie gwarantuje ciągłej i nieprzerwanej dostępności Serwisu, w szczególności Właścicielka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia jego dostępności, w tym na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. Właścicielka będzie informowała o planowanych przerwach w dostępności Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem komunikatu.
 • Usługi
 • [Świadczenie Usług] Za pośrednictwem Serwisu Właścicielka świadczy Usługi obejmujące:
  • możliwość zapoznania się z informacjami publicznie dostępnymi w Serwisie, w szczególności dotyczącymi specyfiki Pakietów Treningowych, informacji dotyczących triathlonu i kolarstwa, doświadczenia Trenerki,
  • zapoznanie się z cennikiem oferowanych przez Trenerkę pakietów Treningowych, ich charakterystyką i ich grafikiem,
  • dostęp do treści dedykowanych dla Klientów objętych opieką trenerską Trenerki,
  • zawarcie na odległość z Właścicielką umowy dotyczącej dostępu do planów treningowych w ramach jednego z Pakietów Treningowych,
  • Usługę dostarczania informacji dotyczących Serwisu, świadczonych za jego pośrednictwem Usług oraz informacji o triathlonie, tj. Usługę newslettera.
  • [Dostęp do treści] Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu, Właścicielka świadczy na jego rzecz drogą elektroniczną Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych w ramach Serwisu oraz zapoznawania się z nimi. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika i nie wymaga rejestracji w Serwisie. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta pomiędzy Właścicielką a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.
  • [Treści w Serwisie] Treści i zasoby udostępniane w ramach Serwisu przez Właścicielkę, w tym teksty, zdjęcia i inne materiały należą w całości do Właścicielki, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej i obejmują m.in.:
   • dane kontaktowe dotyczące Właścicielki;
   • informacje o charakterystyce i cenach Pakietów Treningowych prowadzonych przez Właścicielkę;
   • materiały o charakterze edukacyjnym związane aktywnością fizyczną, sportem, treningiem i triathlonem.
  • [Zastrzeżenie] Zamieszczone w Serwisie wskazówki i porady mają wyłącznie charakter poglądowy i informacyjny, w szczególności nie zastępują fachowej porady lekarza lub innego specjalisty w zakresie indywidualnych predyspozycji do uprawiania sportu w ogólności i uczestnictwa w Zajęciach. Rozpoczynając treningi z Trenerką Klient odpowiada za swój stan zdrowia i sposób wykonywania treningów.
  • [Cennik] W ramach Serwisu możliwe jest zapoznawanie się z cennikiem i charakterystyką Pakietów Treningowych prowadzonych przez Trenerkę. Przeglądanie tych informacji jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji.
  • [Newsletter] W ramach świadczonej drogą elektroniczną Usługi newslettera Właścicielka informuje Klientów, którzy, zaznaczyli przycisk („Zapisuję się”) umożliwiający wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera na wskazany przez siebie adres e-mail, o nowych materiałach i treningach oraz innych wydarzeniach pojawiających się w ramach i w związku z Serwisem, poprzez przesyłanie ich w postaci listu elektronicznego na podany adres e-mail. Rezygnacja z Usługi newslettera jest możliwa w każdej chwili poprzez bezpośredni kontakt z Właścicielka na adres e-mail: anna@tomicacoaching.pl
 • Dostęp do treści dedykowanych podopiecznym Trenerki
 •  
 • [Team] Z chwilą dokonania zakupu dostępu do Pakietu Treningowego następuje zawarcie przez Klienta z Właścicielką umowy o świadczenie usługi dostarczania treści dedykowanych dla podopiecznych Trenerki (dalej: „Team”), na zasadach określonych w Regulaminie.
  • [Logowanie] Każdorazowe logowanie do Team odbywa się przy użyciu hasła przesłanego przez Trenerkę na adres mailowy Klienta.
  • [Ochrona hasła] Klient nie powinien udostępniać osobom trzecim hasła do Teamu, za wyjątkiem osób przez niego upoważnionych.
  • [Czas trwania umowy] Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Team zawierana jest na czas nieoznaczony równy okresowi obowiązywania umowy o dostęp do Pakietu Treningowego. Z chwila zakończenia obowiązywania umowy o dostęp do Pakietu Treningowego Klient traci dostęp do Team.   
 • Pakiety Treningowe
 •  
  • [Rodzaje dostępów] W ramach Serwisu możliwe jest zawarcie z Właścicielką umowy o dostęp do jednego z Pakietu Treningowego dostępnego w Serwisie na następujących zasadach:
   • dostępu do treningów przygotowywanych i opracowywanych przez Trenerkę indywidualnie dla Klienta (w zależności od wybranego rodzaju Pakietu Treningowego) w ramach umowy zawieranej na czas nieoznaczony je, z comiesięczną płatnością pobieraną z góry do 10 -go dnia miesiąca kalendarzowego w modelu płatności przelewem bankowym.
  • [Zaproszenie do zawarcia umowy] Informacje zawarte w Serwisie dotyczące charakterystyki i ceny Pakietu Treningowego nie stanowią oferty Właścicielki w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • [Zmiana ceny] Właścicielka zastrzega sobie prawo do zmiany cennika danego Pakietu Treningowego, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, przy czym uprawnienie to nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów.
  • [Ceny] Ceny Zajęć są cenami brutto, zawierającymi wszystkie opłaty i podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych. Ceny nie obejmują ewentualnych kosztów ponoszonych przez Klienta w związku z koniecznością uzyskania dostępu do narzędzi komunikacyjnych (NP. Training Peaks – konto Premium), ani ewentualnych opłat za dostęp do sieci Internet.
 • Zawarcie umowy
 •  
  • [Obowiązkowa rejestracja] Zawarcie umowy dostępu do Zajęć jest możliwe wysłaniu zapytania poprzez formularze dostępne w Serwisie w zakładce „Opieka Trenerska” lub „Kontakt”.
  • [Zawarcie umowy] Zawarcie umowy dostępu do Pakietu Treningowego wymaga:
   • Wysłania zapytania w sposób opisany w punkcie 5.1.
   • wyboru rodzaju Pakietu Treningowego ,
   • zweryfikowania podanych danych i dokonanych wyborów i wybrania przycisku „Wyślij”.
  • [Skutek] Wybranie przez Klienta przycisku „Wyślij” powoduje, że Trenerka kontaktuje się z Klientem mailowo na wskazany przez niego adres mailowy, potwierdzając parametry danego Pakietu Treningowego i ustalając z Klientem szczegóły dotyczące celów treningowych oraz przesyła ofertę zawarcia umowy o dostęp do Pakietu Treningowego, ważną przez okres 2 miesięcy od wysłania Klientowi wiadomości. Do zawarcia umowy o dostęp do Pakietu Treningowego dochodzi z chwilą dokonania przez Klienta opłaty za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy.  
  • [Okres obowiązywania Umowy] Umowa o dostępdo Pakietu Treningowego zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z co najmniej 1 (jedno) tygodniowym wypowiedzeniem, poprzez wysłanie drugiej stronie wiadomości e-mail.
  • [Utrwalenie treści Umowy] Utrwalenie treści umowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta informacji potwierdzającej warunki zawartej umowy.
 • Płatności
 •  
  • [Metody] Klient dokonuje płatności za pośrednictwem przelewu bankowego (w tym Blik) w banku, w którym klient ma prowadzony rachunek bankowy.
  • [Termin zapłaty] Płatność powinna być bezzwłocznie. Właścicielka potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta adres e-mail.
  • [Kody rabatowe] Właścicielka może oferować Klientom rabaty udostępniając im kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych Właścicielka udostępnia wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien przed wyborem przycisku „Wyślij” w okienku „Dodatkowe informacje” wpisać kod rabatowy.
  • [Zakończenie obowiązywania umowy a dokonane płatności] W przypadku gdy którakolwiek strona wypowiedziała umowę o dostęp do Pakietu Treningowego zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 5.4. Regulaminu, w uprzednio Klient dokonał już opłaty za kolejne okresy obowiązywania Umowy, Trenerka zwraca Klientowi nadpłacone kwoty za okres, w którym umowa przestała obowiązywać.
 • Treningi
 •  
  • [Plan treningowy] Na podstawie tętna/mocy/tempa Klienta Trenerka układa dla każdego Klienta indywidualny plan treningowy w oparciu o jego cele, możliwości i poziom sportowy. Plany treningowe udostępniane są za pośrednictwem platformy Training Peaks. W zależności od wybranego Pakietu Treningowego wymagane jest posiadanie przez Klienta konta Basic lub konta Premium w aplikacji Training Peaks.
  • [Treningi indywidualne] W ramach niektórych Pakietów treningowych Trenerka przewiduje indywidualne treningi z Klientami, w określonych lokalizacjach, w godzinach ustalonych przez Trenerkę i Klienta.
  • [Poziom Zajęć] Wybór Pakietu Treningowego Klient powinien dokonywać z uwzględnieniem poziomu i ilości treningu, własnych założeń, możliwości, umiejętności i stanu zdrowia i po przeprowadzaniu ustaleń z Trenerką. Poziom oraz charakter treningu wynika z jego opisu, przesłanego za pośrednictwem aplikacji Training Peaks. Klient odpowiada za przystąpienie do treningu, który nie odpowiada mu poziomem.
  • [Przygotowanie] Klient przystępując do treningu zobowiązany jest po ustaleniu z Trenerką wykonać kontrolne badanie lekarskie, aby dostosować poziom treningów. Klient przystępując do treningu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednie miejsce (w tym w szczególności wystarczającą przestrzeń oraz właściwą nawierzchnię) do ćwiczeń oraz właściwy strój (w tym obuwie, sprzęt kolarski, w tym obowiązkowo kask), jak również upewnić się, że jego stan zdrowia i samopoczucie pozwala na wykonanie  treningu zgodnie z jego opisem w aplikacji Training Peaks. Wykonując ćwiczenia w ramach poszczególnego treningu Klient powinien stosować się do wskazówek i opisów zawartych przez Trenerkę w aplikacji Training Peaks, jednak musi mieć świadomość, że Trenerka nie może bezpośrednio weryfikować prawidłowości wykonania ćwiczenia przez Klienta ani dostosować ćwiczenia do indywidualnych możliwości Klienta, wobec czego Klient powinien samodzielnie kontrolować swoje możliwości i organizm i powstrzymać się od wykonywania ćwiczenia, które powoduje ból lub inny dyskomfort, aby uniknąć powstania kontuzji oraz przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym zasad poruszania się po drogach podczas wykonywania treningu.
  • [Kwestie techniczne] Klient zobowiązany jest samodzielnie i z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o przygotowanie techniczne związane z dostępem do grupy w serwisie Facebook lub do aplikacji Training Peaks, za pośrednictwem której przesyłane będą plany treningowe w ramach danego Pakietu Treningowego.
  • [Spóźnienia i nieobecności] Spóźnienie się lub niewykonanie treningu Klient bierze na własną odpowiedzialność.
  • [UWAGA – przystąpienie do treningu] Właścicielka informuje, że Klient będący konsumentem, traci prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do Pakietu Treningowego, jeżeli taki Klient:
   • poprzez przystąpienie do korzystania z wykupionego dostępu do tego Pakietu Treningowego (poprzez przystąpienie do treningu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do nich, wyrazi zgodę na wykonanie przez Trenerkę Usługi polegającej na dostępie do planu treningowego przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do tych treningów, a Trenerka przygotuje plany treningowe. W tym celu w wiadomości wysłanej zgodnie z punktem 5.1. i 5.2. Regulaminu lub w innej wiadomości do Trenerki  Klient może wskazać, że rezygnuje z prawa odstąpienia.
 • [Odwołanie Zajęć] Właścicielka zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć indywidualnych gdy:
  • w przypadku choroby lub niedyspozycji trenera.
  • [Zapewnienie] Właścicielka zapewnia, że dołoży starań, aby treningi były udostępniane regularnie Klientom zgodnie z opisem danego Pakietu Treningowego. W przypadku, w którym treningi nie zostaną wprowadzone do aplikacji Training Peaks z przyczyn zależnych od Właścicielki, w tym przypadku Trenerka zapewnia przedłużenie dostępu do treningów o okres, w którym nie zostały one udostępnione.
 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 • [Termin] Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 (czternastu) dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od daty zawarcia umowy o dostęp do Pakietu Treningowego.
  • [Sposób] Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Właścicielkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie ze wskazanego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować pisemnie na adres Tomica Coaching Anna Tomica ul. Bielska, nr 2, lok. 2, 43-400 Cieszyn, lub mailowo na adres e-mail: anna@tomicacoaching.com.
  • [Zwrot należności] W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, Właścicielka zobowiązana jest zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Właścicielkę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • [Wyjątki] Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy m.in.:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – sytuacja taka występuje w przypadku, w którym Klient będący konsumentem poprzez przystąpienie do korzystania z dostępu do planów treningowych w ramach danego Pakietu Treningowego (poprzez przystąpienie do treningu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do tych treningów wyrazi zgodę na wykonanie przez Właścicielkę Usługi polegającej na prowadzeniu Zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do tych treningów, a Trenerka przygotuje plany treningowe.
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.
  • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który nie jest konsumentem.
 • Reklamacje
 •  
  • [Co zamieścić] W reklamacji należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację, powód składania reklamacji oraz ewentualne żądanie.
  • [Odpowiedź] Właścicielka rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby składającej reklamację w myśl ust. 2 powyżej, a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji.
  • [Dobrowolność] Postępowanie reklamacyjne jest całkowicie dobrowolne.
 • Postanowienia końcowe
 1.  
  1. [Polskie prawo] Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującym w Polsce.
  1. [PDF] Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie lub zapisanie.
  1. [Zmiany Regulaminu] Właścicielka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
   1. konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
   1. potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
   1. potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
   1. zmianę działania Serwisu, w tym jego rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności;
   1. zmianę warunków technicznych świadczenia Usług za pomocą Serwisu;
   1. potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w Regulaminie;
   1. konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
  1. [Informacja o zmianie] Właścicielka poinformuje z wyprzedzeniem przynajmniej 14-dniowym o zmianie Regulaminu Klientów oraz Użytkowników, dla których prowadzone jest w Serwisie Konto. Informacja zostanie przekazana poprzez przesłanie na adres e-mail podany w ramach zawarcia umowy o zakup dostępu do Pakietu Treningowego stosownego powiadomienia wraz treścią zmienianego Regulaminu i informacją o dacie wejścia zmiany w życie. Ponadto, Właścicielka w tym samym terminie zamieści w Serwisie komunikat informujący o wprowadzanych zmianach. Zmieniony Regulamin wiąże osoby, które przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie nie zrezygnują z prowadzenia dla nich Konta.
  1. [Stosowanie starego Regulaminu] Do Klientów, którzy zawarli umowę dotyczącą dostępu do Pakietu Treningowego przed wejściem w życie Regulaminu, stosuje się Regulamin w postaci, która obowiązywała w chwili dokonania zakupu dostępu do Pakietu Treningowego.
  1. [Informacja] Realizując nałożony przez przepisy prawa obowiązek Właścicielka informuje, że konsument korzystający z Serwisu może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy nim a przedsiębiorcą – w tym Właścicielką – zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych działań należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, dotyczące także możliwości uzyskania pomocy w sprawie sporu z przedsiębiorcą, dostępne są również na stronach internetowych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  1. [Platforma ODR] Realizując nałożony przepisami prawa obowiązek Właścicielka informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ORD (ang: online dispute resolution), stanowiąca narzędzie dla konsumentów i przedsiębiorców decydujących się na pozasądowe rozstrzyganie sporów w zakresie zawartych przez Internet umów sprzedaży i umów o świadczenie usług.
  1. [ADR/ODR] Właścicielka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozwiązywania sporów ani nie korzysta z rozwiązywania sporów przy pomocy platformy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w sprawach dotyczących umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych w związku z korzystaniem z Serwisu i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod i z tej platformy, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  1. [Właściwość sądu] Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Właścicielką będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Właścicielkę.
  1. [Prawo polskie] Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce.